Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής

Ιστορική αναδρομή

Στην παρούσα στήλη θα αναφέρουμε επιγραμματικά...

Χαρακτήρες Ποσότητας,...

Η βυζαντινή μας μουσική χρησιμοποιεί...

Χρόνος, Ρυθμός , Μέτρα

Η μουσική μας έχει χρόνο και ρυθμό,...

Σημεία Αλλοιώσεως

Σημεία αλλοιώσεως είναι τα σημεία που...

Ήχοι

«Ήχος» είναι ο τρόπος σχηματισμού της...

Φθορές, Χρόες

Η Βυζαντινή Μουσική χρησιμοποιεί ειδικά...

Συστήματα

Σύστημα στη Β.Μ. είναι σύνολο φθόγγων...

Εκκλησιαστική Μελοποιία

Τα είδη της Εκκλησιαστικής Μελοποιίας...